January 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Login

Nie pamiętasz hasła? Nie pamiętasz nazwy?
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Aktualności

Efektywna wymiana rzetelnych danych na potrzeby lokalnego planowania energetycznego

29 June 2015

Slajd1Blisko 40 osób zgromadziło seminarium pn. Pozyskiwanie lokalnych danych nt. zużycia energii dla potrzeb inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych w planach SEAP oraz PGN, które zostało zorganizowane w dniu 24.06.2015 przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów, wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC) będącym Organizacją  Wspierającą Porozumienie Burmistrzów.

Seminarium dotyczyło zapewnienia dobrej jakości danych na temat zużycia i produkcji energii na cele planowania energetycznego w gminach,  jak również wypracowania dobrych praktyk w zakresie współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a przedsiębiorstwami energetycznymi, które mogą się również przyczynić do efektywnego wdrażania w kraju Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej z 2012 roku. Podstawą i inspiracja do debaty był dokument opracowany w ramach europejskiego projektu MESHARTILITY (www.meshartility.eu) pn. Rekomendacje dla unijnych i krajowych decydentów dotyczące usprawnienia procesu gromadzenia i udostępniania danych nt. końcowego zużycia energii.

Czytaj więcej...

Drugie i ostatnie spotkanie okrągłego stołu MESHARTILITY na szczeblu UE

12 March 2015

1Niemal dwa lata po bardzo udanym 1. spotkaniu europejskiego okrągłego stołu na temat udostępniania danych nt. zużycia energii, zorganizowanym w ramach projektu MESHARTILITY w maju 2013 r., 10 marca 2015 r. w Komitecie Regionów w Brukseli odbyło się drugie takie spotkanie. 21 uczestników: eksperci techniczni z zakładów energetycznych, stowarzyszeń gmin i Organizacji Wspierających z 12 krajów europejskich uczestniczących w projekcie, a także przedstawiciele takich instytucji jak DG ENER, JRC oraz Biuro Porozumienia Burmistrzów zakończyli dyskusję na temat możliwych sposobów poprawy współpracy między samorządami lokalnymi i zakładami energetycznymi. 

Czytaj więcej...

Lokalne fora energetyczne w gminach

19 December 2014
Uczestnicy lokalnego forum w Jaśle
Uczestnicy lokalnego forum w Jaśle

Niezwykle istotne znaczenie dla realizacji lokalnej polityki energetycznej, w tym dla udanego opracowania i wdrożenia miejscowego Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), ma efektywna współpraca z mieszkańcami i lokalnymi interesariuszami, na których zamierzone działania wywierają bezpośredni lub pośredni wpływ oraz którzy mogą wnieść cenny wkład w osiągnięcie lokalnych celów energetycznych. Jednym ze sposobów zapewnienia takiej współpracy jest organizacja lokalnych forów energetycznych umożliwiających wzmocnienie zaangażowania lokalnych interesariuszy w proces wdrażania działań ujętych w SEAP.

Czytaj więcej...

5 spotkanie partnerów projektu w Dubrowniku (HR)

10 November 2014

meeting in Dubrowniku

W dniach 5-6 listopada 2014 r. partnerzy projektu MESHARTILITY spotkali się w Dubrowniku (HR) po raz piąty, aby omówić swoje dotychczasowe działania i osiągnięcia, jak również przedyskutować zadania na najbliższą przyszłość. Spora część dyskusji poświęcona była porozumieniom o współpracy, które powinny zostać formalnie zawarte pomiędzy samorządami lokalnymi zaangażowanymi w projekt a przedsiębiorstwami energetycznymi działającymi na ich obszarze. Zaprezentowano dobre praktyki w tym obszarze, w tym opracowany przez włoską organizację ENEL system zarządzania udostępnianiem danych energetycznych oraz wypracowane wspólnie przez sektor energii i sektor samorządowy, proponowane zmiany prawa regulującego funkcjonowanie rynku energii w Rumunii. Kolejnymi kwestiami, którymi zajęto się podczas spotkania, były rezultaty krajowych spotkań okrągłego stołu nt. współpracy gmin z zakładami energetycznymi, które po raz drugi zostały zorganizowane we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie, jak również postępy w opracowaniu i wdrażaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPów) w zaangażowanych gminach.

W spotkaniu udział wziął przedstawiciel operatora programu IEE, Martin Eibl, który zwrócił uwagę, iż Komisja Europejska jest bardzo zainteresowana rezultatami projektu MESHARTILITY, oraz zachęcił partnerów projektu, aby kontynuowali wysiłki mające na celu zainicjowanie porozumień o współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a samorządami lokalnymi, jak również pomoc zaangażowanym gminom w sfinalizowaniu i rozpoczęciu wdrażania SEAPów do kwietnia 2015 r., kiedy to projekt się oficjalnie kończy.

Przy tej okazji pragniemy poinformować, iż w marcu 2015 roku w Brukseli odbędzie się Drugie Spotkanie Okrągłego Stołu na szczeblu UE, podczas którego przedstawiciele instytucji europejskich, zakładów energetycznych, samorządów lokalnych i innych zaangażowanych stron będą mogli przedyskutować europejski wymiar wymiany danych związanych ze zużyciem energii. Wkrótce opublikowany zostanie program tego wydarzenia!

Dni Energii w Bydgoszczy

09 November 2014

W dniach 5-6 listopada 2014 roku w Bydgoszczy po raz kolejny odbyły się Dni Energii. Wydarzenia tego rodzaju organizowane są corocznie przez Sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów w formie różnych imprez (targi, lokalne fora, festiwale, festyny), jednak zawsze przyświeca im ten sam główny cel – zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony klimatu, poprawy efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska.

Czytaj więcej...

Porozumienia o współpracy zawarte z hiszpańskimi zakładami energetycznymi przynoszą już pierwsze rezultaty wykraczające poza ramy projektu MESHARTILITY

22 September 2014

imgW konsekwencji zawartych z przedsiębiorstwami energetycznymi porozumień dotyczących przekazywania danych z zakresu zużycia energii, INFO (Agencja Rozwoju Regionu Murcia) – koordynator projektu z Hiszpanii - rozpoczął przekazywanie danych pozyskanych z zakładów energetycznych samorządom lokalnym, zarówno zaangażowanym w realizację projektu jak i tym, które w projekcie nie uczestniczą. Agencja INFO pełniąca rolę Organizacji Wspierającej Porozumienie Burmistrzów w regionie Murcia dostarczyła potrzebne dane m.in. gminie Puerto Lumbreras pomagając jej opracować Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP). Dzięki temu Plan ten został sporządzony na podstawie prawdziwych, źródłowych danych dotyczących zużycia energii w gminie.

DNI ENERGII w Dąbrowie Górniczej

08 September 2014

Gmina Dąbrowa Górnicza zorganizowała już po raz kolejny Dni Energii, które odbyły się w dniu 6 września 2014 r. w Parku Hallera, gdzie równocześnie zorganizowano imprezę plenerową pn. „Festiwal Ludzi Aktywnych - Forum Inicjatyw Pozarządowych Zagłębia Dąbrowskiego”. Organizacja Dni Energii jest jednym z zadań sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, do którego Dąbrowa Górnicza przystąpiła w 2012 roku. Głównym celem tego wydarzenia jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony klimatu i poszanowania energii.

Czytaj więcej...

Dni Energii w Hiszpanii

10 July 2014

Energy Day in SpainW czerwcu 2014 r. odbyły się lokalne Dni Energii zorganizowane w 6 hiszpańskich gminach uczestniczących w projekcie MESHARTILITY - Lorca, Mazarrón, Águilas, San Pedro, San Javier i Fuente Álamo. Podczas tych niezwykle atrakcyjnych wydarzeń mieszkańcy uczyli się, jak oszczędzać energię w życiu codziennym, a także mieli możliwość zapoznania się z przyjętymi przez ich władze lokalne Planami działań na rzecz zrównoważonej energii oraz podejmowanymi przez nie działaniami pro energetycznymi. Dzięki temu są oni świadomi wysiłków podejmowanych przez ich gminy, aby ograniczyć zużycie energii i emisję CO2 przy jednoczesnej poprawie jakości życia na poziomie lokalnym. Prezentacje wygłoszone podczas Dni Energii (w języku hiszpańskim) są podlinkowane pod hiszpańską wersją tego artykułu.

Konferencja projektu MESHARTILITY w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii

27 June 2014

Event in Brussels
© Komitet Regionów UE

23 czerwca 2014 r. w Brukseli odbyła się konferencja projektu MESHARTILITY pn. „Unijne programy i fundusze finansujące inicjatywy z zakresu zrównoważonej energii realizowane przez władze lokalne i regionalne: przypadek projektu MESHARTILITY”. Konferencja miała miejsce w siedzibie Komitetu Regionów i była częścią Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii, w ramach którego w całej Europie organizowanych jest wiele imprez promujących efektywność energetyczną i wykorzystanie OZE. W naszej konferencji udział wzięło ponad 70 uczestników reprezentujących różne grupy interesariuszy.

Podczas konferencji zaprezentowano nowe możliwości finansowania działań realizowanych w obszarze zrównoważonego wykorzystania i produkcji energii, w tym programy HORYZONT 2020, LIFE+ oraz programy EBI na lata 2014-2020. Przedstawiono również projekt MESHARTILITY jako dobry przykład inicjatywy wspierającej europejskie samorządy lokalne w opracowaniu udanych Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPów), których przygotowanie i wdrożenie jest obowiązkowe dla sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów.

Czytaj więcej...

Częstochowa bawiła się ekologicznie

25 June 2014

Obok tekstuNa przełomie maja i czerwca 2014 r. odbyła się w Częstochowie kolejna edycja Miejskich Dni Inteligentnej Energii, które obejmowały konferencję pn. „Lokalne forum na rzecz zrównoważonej energii” zorganizowaną w dniu 30 maja 2014 r. oraz festyn dla uczniów częstochowskich szkół podstawowych i gimnazjów, do udziału w którym zaproszeni zostali także pozostali mieszkańcy miasta. Podczas tej drugiej imprezy, odbywającej się 9 czerwca na placu Biegańskiego, częstochowianie mogli sprawdzić ile wiedzą o zielonej energii i swoim wpływie na klimat.

Czytaj więcej...

Samorządy, nie bójcie się zarządzać energią!

12 June 2014

053716W samorządach brakuje specjalistów stanowiących kompetentnych partnerów do rozmowy z przedsiebiorstwami energetycznymi. Pokutuje za to przekonanie, że energetyka to obszar silnego monopolu – mówi w wywiadzie dla Portalu Samorządowego Bożena Herbuś, sekretarz regionalnej Rady ds. energii w woj. śląskim i naczelnik Wydziału Komunalnego UM w Częstochowie, mieście uczestniczącym w realizacji projektu Meshartility. - Ja natomiast twierdzę, że z przedsiębiorstwami energetycznymi da się współpracować. Tylko przedsiębiorstwa muszą mieć po drugiej stronie merytorycznie przygotowanego partnera, umiejącego rozmawiać z energetyką, wiedzącego, co to jest moc zamówiona, co to kilowatogodziny, a co gigadżule, i jasno artykułującego swoje potrzeby.

Więcej...

Drugie krajowe spotkanie okrągłego stołu pn. „Współpraca gmin z zakładami energetycznymi”

05 June 2014

IMG 6466W dniu 2 czerwca 2014 r. w Krakowie obyło się drugie krajowe spotkanie okrągłego stołu pn. „Współpraca gmin z zakładami energetycznymi”, podczas którego przedstawiciele samorządów lokalnych i sektora energii zastanawiali się wspólnie, jak współpraca ta wygląda dziś i jak ją usprawnić w przyszłości, aby zapewnić zrównoważony rozwój energetyczny na szczeblu lokalnym. W debacie udział wzięło blisko 40 osób, w tym przedstawiciele miast i gmin z całej Polski, przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych oraz instytucji działających na rynku energii.

Czytaj więcej...

4. spotkanie partnerów projektu w Murcii (ES)

02 May 2014

W dniach 28-29 kwietnia 2014 r. partnerzy projektu MESHARTILITY spotkali się w Murcii (Hiszpania) po raz czwarty, aby omówić dotychczasowe rezultaty swoich działań i zadania na przyszłość. Spora część dyskusji była poświęcona porozumieniom o współpracy, które mają zostać podpisane pomiędzy samorządami lokalnymi zaangażowanymi w projekt i przedsiębiorstwami energetycznymi działającymi na ich obszarze. Porozumienia mają usprawnić i usystematyzować współpracę obu stron na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy i realizacji wspólnych celów. Partnerzy rozmawiali na temat wzorcowej zawartości takich porozumień, jak również na temat bodźców, które sprawią, że zarówno samorządy lokalne jak i zakłady energetycznie będą chciały w taki sposób formalizować swoją współpracę. Partnerzy zgodzili się również, że sprawą ogromnej wagi jest opracowanie jednolitego, wspólnego formatu / szablonu, który będzie wykorzystywany do wymiany danych nt. zużycia energii pomiędzy gminami a zakładami energetycznymi i który będzie jednocześnie spełniał wymogi Porozumienia Burmistrzów.

Podczas spotkania partnerzy projektu MESHARTILITY zastanawiali się nad możliwymi rekomendacjami dla unijnych decydentów dotyczącymi tego, w jaki sposób można sprawić, aby współpraca pomiędzy europejskimi samorządami lokalnymi i przedsiębiorstwami energetycznymi działającymi na ich terenie była bardziej efektywna i skoncentrowania na realizacji wspólnych celów energetycznych, środowiskowych i klimatycznych. Rekomendacje te zostaną wykorzystane podczas przygotowania dyskusji na następne Spotkanie Okrągłego Stołu na szczeblu UE, które będzie miało miejsce na początku przyszłego roku.

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Częstochowy

24 April 2014

herb CzestochowaDo Porozumienia Burmistrzów przyłączyło się już 5 673 europejskich miast i gmin zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. Beneficjent międzynarodowego projektu MESHARTILITY - Częstochowa - na mocy Uchwały Rady Miasta Nr 509/XXVIII/2012 z dnia 22.11.2012 roku, również przystąpiła do tej ambitnej europejskiej inicjatywy, a tym samym dobrowolnie zobowiązała się do ograniczenia emisji CO2 z terenu miasta o co najmniej 20% w stosunku do roku bazowego (2005 rok).

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów, dnia 24 marca 2014 roku Uchwałą nr 899/L/2014, Rada Miasta przyjęła Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Częstochowy (SEAP). Biorąc pod uwagę wyniki bazowej i kontrolnej inwentaryzacji emisji, dla osiągnięcia wyznaczonego celu w zakresie emisji CO2 niezbędne jest zredukowanie jej do poziomu 573 857 Mg CO2 w 2020 roku. Cel fakultatywny dla Miasta Częstochowy dotyczy ograniczenia zużycia energii o 20% do 2020 roku.

Główne działania przewidziane do realizacji w ramach SEAP Częstochowy, zgodnie z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów zmierzają do poprawy efektywności energetycznej poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań w tym zakresie (termomodernizacja budynków oświatowych i wielorodzinnych, realizacja „Programu Podniesienia Efektywności Energetycznej Budynków Mieszkalnych”) oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym miasta. SEAP zakłada upowszechnienie OŹE wskutek wprowadzenia programów dofinansowań na zakup kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców, jak również zachęty finansowe dla mieszkańców przyłączających się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zadania w sektorze transportu dotyczą zakupu nowych autobusów miejskich spełniających europejskie standardy emisji spalin EURO VI oraz budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego w Częstochowie. Kolejnym działaniem w zakresie efektywności energetycznej jest modernizacja części oświetlenia ulicznego. Szacowany koszt wszystkich działań przewidzianych do realizacji w ramach SEAP Częstochowy to 152,9 mln zł.

SEAP Dąbrowa Górnicza

04 April 2014

SEAP Dabrowy GorniczejW czasie trwania projektu MESHARTILITY jedna z gmin uczestniczących w jego realizacji - Dąbrowa Górnicza – przyłączyła się (we wrześniu 2012 r.) do ambitnej europejskiej inicjatywy, jaką jest Porozumienie Burmistrzów. Miasto jako sygnatariusz Porozumienia zobowiązało się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii o co najmniej 20% w stosunku do roku bazowego (rok 2001). Na mocy Uchwały nr XXXII/621/13 z dnia 6 listopada 2013 r. Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej przyjęła „Plan działań na rzecz Zrównoważonej Energii SEAP dla Dąbrowy Górniczej”(SEAP) przedstawiający kluczowe działania służące realizacji zamierzonych celów do 2020 r.

Priorytetowymi obszarami działań, w których upatruje się największy potencjał redukcji emisji CO2 na terenie Dąbrowy Górniczej, są jednostki miejskie, mieszkalnictwo oraz transport. Główne działania zaproponowane do realizacji w sektorze komunalnym w ramach SEAPu dla Dąbrowy Górniczej na lata 2012-2020 to m.in. termomodernizacja, wprowadzenie monitoringu energetycznego i inteligentnego oświetlenia wewnątrz budynków, stopniowa wymiana wyposażenia biurowego, urządzeń elektrycznych i oświetlenia w budynkach miejskich na bardziej efektywne, wykorzystanie koncepcji „zielonych dachów” i „żyjących ścian” podczas budowy nowych lub modernizacji istniejących budynków użyteczności publicznej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego. Plan zakłada również przeprowadzenie audytów energetycznych w budynkach biurowych
i użytkowych. W ramach procedur zamówień publicznych przewidziano stosowanie kryteriów „zielonych zamówień publicznych”. 

Czytaj więcej...

Interesujące debaty podczas 12 krajowych spotkań okrągłego stołu

11 December 2013

Po bardzo udanym pierwszym spotkaniu okrągłego stołu na szczeblu UE zorganizowana została seria krajowych spotkań, również poświęconych tematyce wymiany danych i współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a przedsiębiorstwami energetycznymi działającymi na ich obszarze. Uczestnikami krajowych spotkań byli przedstawiciele miast i gmin, przedsiębiorstw działających na rynku energii, urzędów regulujących krajowe rynki energii, ministerstw odpowiedzialnych za transpozycję nowej Dyrektywy o Efektywności Energetycznej do krajowego prawa, krajowe urzędy statystyczne i inne podmioty, które mogą wywrzeć wpływ na efektywność gromadzenia i wymiany danych nt. zużycia i produkcji energii.

Osoby te zgromadziły się, aby przeanalizować aktualną sytuację i dotychczasowe doświadczenia w zakresie współpracy i wymiany danych pomiędzy gminami a przedsiębiorstwami energetycznymi, jak również ich oczekiwania w tym zakresie. Uczestnicy krajowych spotkań przedyskutowali też i przygotowali wzory umów określających i/lub konkretyzujących zasady współpracy pomiędzy obiema stronami.

Programy krajowych spotkań okrągłego stołu były skoncentrowane na najważniejszych aspektach współpracy pomiędzy samorządami a zakładami energetycznymi i były dostosowywane do krajowych warunków i potrzeb.

Czytaj więcej...

Wnioski z pierwszego w Polsce spotkania okrągłego stołu Meshartility

03 October 2013

1 polski okragly stołPonad 30 osób - przedstawiciele samorządów lokalnych, zakładów energetycznych, organizacji pozarządowych oraz firm działających w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego wykorzystania energii, a także przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - dyskutowało przy okrągłym stole na temat współpracy władz lokalnych z zakładami energetycznymi przy przygotowaniu lokalnych planów i strategii energetycznych oraz gromadzeniu niezbędnych do tego danych. Spotkanie zostało zorganizowane w dniu 30 września 2013 r. w Krakowie przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Mimo zidentyfikowania szeregu barier utrudniających współpracę między tymi kluczowymi uczestnikami rynku energii, po obu stronach występuje wola jej usprawnienia oraz świadomość wspólnych celów. Za główną barierę uznano brak odpowiedniej komunikacji i osób odpowiedzialnych za kontakty z drugą stroną oraz regularnej wymiany danych i konsultowania własnych planów rozwojowych i projektów.

Uczestnicy spotkania podkreślili korzyści, jakie obu stronom może przynieść ściślejsza współpraca. Do najważniejszych należą rozwój lokalnego rynku energii i lepsze dopasowanie jakości świadczonych usług do potrzeb odbiorców, poprawa efektywności wykorzystania mediów energetycznych, lepsza koordynacja planów rozwojowych i realizowanych inwestycji, a także możliwość realizacji wspólnych projektów i wspólnego sięgnięcia po dostępne środki pomocowe.

Konieczne jest wypracowanie modelu ujednolicającego sposób formatowania i udostępniania danych gromadzonych przez przedsiębiorstwa energetyczne. Uczestnicy postulowali również wprowadzenie ustawowego obowiązku cyklicznych spotkań i wymiany danych, jak to ma maiejsce w przypadku wodociągów.

Ponadto podkreślono konieczność większego zaangażowania władz szczebla krajowego w usprawnienie współpracy pomiędzy samorządami a przedsiębiorstwami energetycznymi, w tym potrzebę doprecyzowania przepisów regulujących tę współpracę, jak również potrzebę wprowadzenia centralnego, niezależnego organu zbierającego i udostępniające dane gromadzone przez poszczególne przedsiębiorstwa energetyczne.

Wyniki ankiety dotyczącej wymiany danych energetycznych już dostępne

02 September 2013

Ankieta dotycząca wymiany danych pomiędzy gminami a zakładami energetycznymi, która została przeprowadzona jako część projektu MESHARTILITY, uwydatniła wyzwania, które napotykają gminy podczas próby uzyskania danych nt. zużycia energii. W szczególności dla gmin może być trudne uzyskanie rodzaju danych dot. zużycia energii wymaganych do sporządzenia lokalnych bazowych inwentaryzacji emisji (BEI) i dokonania ocen energetycznych.

Do udziału w ankiecie zaproszono tysiące gmin, związków gmin, organizacji wspierających Porozumienie Burmistrzów, dostawców energii i firm związanych z branżą energetyczną.

W sumie 245 gmin i ich związków oraz 53 dostawców energii i innych firm związanych z branżą energetyczną udzieliło odpowiedzi w badaniu ankietowym. Ankieta była dostępna on-line przez 9 miesięcy, po czym została zamknięta w sierpniu 2013 roku. Wyniki pokazały, że nadal istnieją poważne wyzwania w zakresie dostępu do danych i ich jakości.

Wnioski z badań zostały podsumowane w raporcie, który zostanie opublikowany. Okazały się one bardzo przydatne w określeniu głównych wyzwań i sprostaniu im poprzez osiągnięcie porozumienia z dostawcami energii w zakresie poprawy procesu wymiany danych poprzez znalezienie rozwiązań korzystnych dla obu stron.

Pierwsze spotkanie okrągłego stołu na szczeblu UE

30 August 2013

1 EU Roundtable23 maja 2013 r. w Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie okrągłego stołu w ramach projektu MESHARTILITY na szczeblu UE.

Ponad 20 uczestników z Komisji Europejskiej, gmin i ich stowarzyszeń, dostawców energii i firm związanych z branżą energetyczną, organów nadzoru i Biura Porozumienia Burmistrzów spotkało się by wysłuchać prezentacji, wziąć udział w dyskusji dotyczącej wielu zagadnień związanych z wymianą danych nt. zużycia energii niezbędnych dla gmin, aby mogły opracować bazowe inwentaryzacje emisji (BEI).

Opinie przedstawicieli władz samorządowych i dostawców energii wykorzystano jako podstawę do opracowania umów, które posłużą w przyszłości do usprawnienia procesu wymiany danych energetycznych. Dostawcy energii chcą, żeby wnioski o dane pomiarowe miały jasny i wspólny format w celu zminimalizowania pomyłek, straty czasu i wysiłku poświęconego w administracji, podczas gdy gminy są głównie zainteresowane otrzymaniem danych w lepszej jakości oraz podzielonych na sektory.

Po bardzo udanym spotkaniu pierwszego okrągłego stołu na szczeblu UE odbędą się dwie rundy krajowych spotkań w każdym z krajów zaangażowanych w realizację projektu. Dyskusje zostaną zakończone i podsumowane przed drugim i finałowym okrągłym stołem na szczeblu UE.

Drugie spotkanie projektowe w Brukseli

04 March 2013

27 i 28 lutego partnerzy projektu MESHARTILITY po raz drugi spotkali się w Brukseli, aby dyskutować o dotychczasowych osiągnięciach i zadaniach do zrealizowania w najbliższej przyszłości. Główna część spotkania była poświęcona analizie przepisów unijnych
i krajowych w zakresie udostępniania danych nt. produkcji i zużycia energii wprowadzonych w okresie ostatnich kilku miesięcy. Analiza ukazała specyfikę unijnych i krajowych rynków energii, a także przyczyniła się do zidentyfikowania rzeczywistych praktyk udostępniania danych energetycznych. Wyniki tej analizy zostaną wykorzystane do przygotowania programu zbliżającego się spotkania okrągłego stołu na szczeblu UE, w którym będą uczestniczyć przedstawiciele gmin i zakładów energetycznych z krajów partnerów projektu. Podczas spotkania omówiono także inne zadania, takie jak podpisywanie lokalnych umów energetycznych pomiędzy samorządami lokalnymi a przedsiębiorstwami energetycznymi oraz rozpoczęcie opracowywania lokalnych Planów działań na rzecz zrównoważonej energii.

 

Logo IEE

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach. Nie odzwierciedla ona opinii Unii Europejskiej. EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych tu informacji.